Späť na začiatok

Všeobecné obchodné podmienky

Dátum nadobudnutia účinnosti: 10.8.2021

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) obsahujú práva a povinnosti zákazníka (ďalej len: Zákazník) využívajúceho elektronické obchodné služby podľa zákona č. CVIII z roku 2001 (ďalej len Zákon o elektronickom obchode) bod 2 písm. a) spoločnosti Divas Natura Kft. (ďalej len: Poskytovateľ služby) a prostredníctvom Poskytovateľa služby poskytované cez webovú stránku https://siren7.sk/

Účelom webových stránok prevádzkovaných Poskytovateľom služieb je komerčne predávať produkty dostupné na Webových stránkach.

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvy a služby uzatvorené medzi Poskytovateľom služby a Zákazníkom (ďalej spoločne: Zmluvné strany) prostredníctvom vyššie uvedenej Webovej stránky bez ohľadu na to, či ich plnenie sa uskutoční z Maďarska alebo zo zahraničia, prostredníctvom Poskytovateľ služby alebo jeho sprostredkovateľom.   Ak zákazník pri transakcii koná v mene právnickej osoby alebo samostatne zárobkovo činnej osoby, prijatím týchto VOP vyhlasuje, že zmluvu uzatvára v záujme cieľov v súvislosti s jeho zamestnaním, samostatnou činnosťou, obchodnou činnosťou, a teda nie je považovaný ani podľa zákona č. V. z roku 2013 o občianskom zákonníku (ďalej len: Občiansky zákonník) 8:1. § 1 bod 3, ani zákona č. CLV. z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa (ďalej len: Zákon o ochrane spotrebiteľa.) oddiel 2 písm. a) za spotrebiteľa.         Pokiaľ Klient je na základe Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu osobných údajov považovaný za spotrebiteľa, Poskytovateľ služby poskytne informácie o právach a povinnostiach spotrebiteľa vyplývajúcich z transakcie prostredníctvom Informácií o ochrane spotrebiteľa a Vzorového vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, ktoré sú súčasťou týchto Všeobecných zmluvných podmienok.

Služby Webovej stránky sú oprávnení využívať Všetci Klienti Poskytovateľa služby, ak prijmú ustanovenia týchto VOP ako pre nich záväzné.

 

 

1. ÚDAJE POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

Názov: Divas Natura Kft.

Sídlo: H-1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

Číslo v obchodnom registri: 01-09-390705

DPH: HU27452077

E-mailová adresa: hello@siren7.sk

Telefónne číslo: +421 917 958 792

 

 

2. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

2.1. Nákup produktov poskytovaných Poskytovateľom služieb je možný žiadosťou o cenovú ponuku odoslanou elektronickou formou, spôsobom uvedeným v týchto VOP.

2.2. Zákazník odošle ponuku na nákup daného produktu Poskytovateľovi služieb kliknutím na ikonu „Odoslať objednávku“ po vyplnení všetkých povinných polí príslušného formulára s a skontrolovaní zadaných údajov. Poskytovateľ služby prijíma ponuku Zákazníka prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu, ktorý výslovne obsahuje vyhlásenie o prijatí Poskytovateľa služby. Medzi zmluvnými stranami takto uzatvorená zmluva – v maďarskom jazyku – sa považuje za písomnú zmluvu. Poskytovateľ služby registruje zmluvu spolu s objednávkami, ktoré sú neskôr k dispozícii po zákonom stanovenú dobu.

2.3. Objednávka sa považuje za zmluvu uzatvorenú elektronicky, pre ktorú sú smerodajné záležitosti uvedené v Zákone o elektronických obchodných službách ako aj o jednotlivých otázkach súvisiacich s informačnou spoločnosťou. Zmluva patrí pod účinnosť Nariadenia vlády o podrobných pravidlách zmlúv medzi spotrebiteľmi a podnikmi, a prihliada na nariadenia smernice Európskeho parlamentu a Rady číslo 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov.

 

 

3. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ služby je povinný dodať tovar, previesť vlastnícke právo k tovaru a – v prípade potreby – odovzdať všetky dokumenty súvisiace s tovarom, v súlade s týmito VOP. Miestom plnenia – pokiaľ tieto VOP alebo zmluvné strany neustanovujú inak – je adresa alebo miesto uvedené Zákazníkom.

3.2. Ak je pri objednávke uvedená „Dodacia adresa“, Poskytovateľ služby je povinný zaslať tovar Zákazníkovi alebo zabezpečiť jeho zaslanie spôsobom, ktorý Zákazník počas objednávky uviedol v kapitole „Dodacie a platobné podmienky“. Náklady na dopravu – uvedené na Webovej stránke – znáša zákazník. V prípade prevzatia tovaru spôsobom uvedeným v tejto časti si môže Zákazník počas objednávky vybrať z nasledujúcich spôsobov platby: bankový prevod, platba platobnou kartou (Simple Pay), dobierka.

3.3. Poskytovateľ služby je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a podľa popisu uvedeného v zmluve, ako aj spôsobom uskladnenia alebo zabalenia v súlade s ustanoveniami zmluvy.

 

 

4. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník je povinný zaplatiť kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s ustanoveniami týchto VOP.

4.2. Úhrada kúpnej ceny. Táto povinnosť Zákazníka zahŕňa vykonanie všetkých opatrení a dodržanie formalít vyžadovaných zmluvou alebo akýmikoľvek právnymi predpismi, najmä v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Zákona o elektronickom obchode, nevyhnutných k tomu, aby bolo možné uskutočniť platbu. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak alebo tieto VOP neustanovujú inak – Zákazník vykoná platbu predtým, ako Poskytovateľ služby v súlade s týmito VOP sprístupní tovar Zákazníkovi.

4.3. Zákazník je povinný zaplatiť kúpnu cenu aj vtedy, ak si tovar neprehliadne.

 

 

5. OBJEDNÁVKA

5.1. Základné vlastnosti a charakteristiky tovaru uvedeného na Webovej stránke, návod na ich použitie nájdete na informačnej stránke konkrétnej tovarovej položky, respektíve – v prípade potreby – aj v návode na použitie dodanom s výrobkom.

5.2. Ceny produktov zobrazených na Webovej stránke sú uvedené v HUF vrátane DPH a iných verejných poplatkov (brutto cena). Pokiaľ je daná webová stránka určená pre zahraničných zákazníkov, ceny sú uvedené v mene platnej v štáte miesta objednávky, ktoré je s webovou stránkou spojené. V cene produktov nie sú zahrnuté náklady na dopravu. Počas objednávky je možné uplatniť individuálny kupón poskytovaný Poskytovateľom služby, alebo využiť iné zľavy, ktorých výška môže byť započítaná v cene objednaného produktu.

5.3. Na uskutočnenie objednávky jednotlivých produktov nie je potrebná registrácia. Zákazník môže vybraný produkt pridať do svojho Košíka (súhrnný zoznam objednávok) kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“. Obsah košíka si môžete dokonca prezrieť alebo jeho obsah (alebo jednotlivé položky obsahu) vymazať kliknutím na ikonu odstránenia vedľa daného produktu. Následne Zákazník zadá spôsob doručenia a platby, po ktorej budú nasledovať údaje pre fakturáciu a doručeni. Pred zadaním objednávky si Zákazník– na súhrnnej stránke – môže skontrolovať detaily svojej objednávky, zmeniť fakturačnú adresu, zvoliť spôsob platby.

5.4. Objednávka bude odoslaná po kliknutí na „Odoslať objednávku“. Odoslaním objednávky vzniká pre zákazníka záväzok ponuky a po prijatí potvrdzujúceho e-mailu vzniká platobný záväzok, v súlade so záležitosťami uvedenými v spôsoboch platby.

5.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien produktov ktoré je možné objednať cez Webovú stránku s tým, že zmena nadobúda účinnosť súčasne so zobrazením na Webovej stránke. Zmena nemá vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov. Ak napriek všetkej dôkladnosti Poskytovateľa sa na plochu Webovej stránky dostala chybná cena, najme na zjavne chybnú cenu, ktorá sa značne odlišuje od všeobecne známej, všeobecne akceptovanej alebo odhadovanej ceny produktu, prípadne v dôsledku chyby systému ceny zobrazenej ako „0“ HUF alebo „1“ HUF, v tom prípade Poskytovateľ nie je povinný produkt dodať za chybnú cenu, ale ponúkne dodanie za správnu cenu, za znalosti ktorej môže Klient od svojho nákupného úmyslu odstúpiť.

5.6. Poskytovateľ služby prijme objednávku iba vtedy, ak Zákazník vyplní všetky polia požadované pre objednávku. Ak Zákazník vyplní pole nesprávne alebo neúplne, zobrazí sa mu chybové hlásenie od Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ žiadnym spôsobom nezodpovedá za omeškanie v dodaní, respektíve za iný problém, chybu, ktoré je možné odvodiť od údajov objednávky, ktoré Zákazník poskytol mylne a/alebo nepresne. Zákazník berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že v prípade uvedenia nesprávnej dodacej adresy Poskytovateľ služby neuhradí zákazníkovi náklady na doručenie a je na zodpovednosti Zákazníka uhradiť poplatok za opakované doručenie – na opravenú adresu.

5.7. Odoslaním objednávky zákazník zároveň prehlasuje, že prijíma tieto všeobecné obchodné podmienky a berie na vedomie, že sú pre neho záväzné.

 

 

6. OPRAVA CHÝB PRI ZADÁVANÍ ÚDAJOV

V ktorejkoľvek fáze objednávky, kým nie je objednávka odoslaná Poskytovateľovi služby, má Zákazník možnosť kedykoľvek na Webovej stránke opraviť všetky chyby pri zadávaní údajov v rozhraní objednávky (stlačením tlačidla „späť“ v prípade obsahu predchádzajúcej stránky).

 

 

7. VIAZANOSŤ PONUKY, POTVRDENIE ÚDAJOV

7.1. Poskytovateľ služby Zákazníkovi potvrdí prijatie objednávky odoslanej Zákazníkom (ponuka vytvorená na uzatvorenie zmluvy) bezodkladne, a to prostredníctvom automatického potvrdzujúceho e-mailu, ktorý potvrdzovací e-mail obsahuje príslušné údaje o objednávke a identifikátor objednávky. Tento potvrdzovací e-mail výhradne iba informuje Zákazníka, že jeho objednávka bola doručená Poskytovateľovi služby.

7.2. Pokiaľ Zákazník už odoslal objednávku Poskytovateľovi služby a v potvrdzujúcom e-maile spozoruje chybu týkajúcu sa údajov, musí to oznámiť Poskytovateľovi služby v rámci 1 kalendárneho dňa. V takom prípade Poskytovateľ služby objednávku upraví zodpovedajúcim spôsobom.

 

 

8. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1. Produkt ktorý bol vybraný a objednaný na Webovej stránke, Poskytovateľ služby doručí Zákazníkovi na doručovaciu adresu uvedenú v rámci objednávky do dátumu, ktorý je uvedený v potvrdení objednávky zaslanom zákazníkovi e-mailom.

8.2. Poskytovateľ služby je povinný dodať objednaný tovar v dodacej lehote uvedenej v potvrdzujúcom e-maile nasledujúcom po objednávke, dodacia lehota začína plynúť nasledujúci deň po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Doručenie sa uskutočňuje prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Poskytovateľ služby nie je schopný zabezpečiť dodanie na konkrétny čas (hodinu), pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Pokiaľ je produkt na sklade, predávajúci môže objednávky spravidla vybaviť maximálne do 10 pracovných dní. Predávajúci sa snaží o dodržanie dodacieho termínu, ale nezodpovedá za to, ak vyššie uvedenú obvyklú dodaciu lehotu nedokáže dodržať. Ako adresu doručenia v každom prípade zadajte takú adresu (napr. adresa v zamestnaní), kde sa v pracovné dni zdržiavate nepretržite v dobe medzi 8 a 18 hodinou a dokážete produkt prevziať.

8.3. Ak je v rámci doručenia prevzatie produktu neúspešné, o tejto skutočnosti prepravca nechá oznam, následne maximálne pri jednej ďalšej príležitosti sa pokúsi o doručenie balíka. Doručenie sa uskutočňuje v pracovných dňoch medzi 8-18 hodinou. Kupujúci je povinný poskytnúť takú adresu doručenia, kde je vo vyššie uvedenom časovom intervale dostupný.

8.4. Ak má Zákazník nevyplatenú faktúru, ktorej platnosť uplynula, môže Poskytovateľ služby pozastaviť obsluhu, kým nebude vyrovnaná, a vyrovnanú kúpnu cenu novej objednávky môže zahrnúť do predchádzajúceho dlhu. Zákazník je povinný zaplatiť úroky z omeškania odo dňa vzniku omeškania, platné v prvý deň kalendárneho polroka, ovplyvneného omeškaním, v súlade s Občianskym zákonníkom. Všetky náklady vyplývajúce z vymáhania pohľadávok znáša Zákazník.

8.5. Kupujúci je v prípade doručenia v dobe prevzatia povinný skontrolovať neporušenosť balíka a počet kusov produktu, a ak je s produktom všetko v poriadku, podpísať potvrdenie o prevzatí. Ak je balenie alebo produkt poškodený, Kupujúci musí na mieste žiadať spísanie zápisnice o chybe. Produkt v balení, ktoré nie je nepoškodené, môže Kupujúci prevziať len na svoju vlastnú zodpovednosť. Predávajúci dodatočne bez zápisnice nemôže prijať reklamácie ohľadom množstva a kvality. Podpisom potvrdenia o prevzatí Kupujúci uznáva, že prevzatí balík tak z vonka, ako aj čo sa týka jeho obsahu je zhodný so záležitosťami uvedenými v objednávke. (obsah balenia je úplný, balenie alebo produkt nie sú poškodené).

8.6. Zákazník je povinný uhradiť protihodnotu objednávy súčasne s objednávkou alebo najneskôr do 8 dní od potvrdenia objednávky. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmenu poplatku za doručenie s tým, že zmena nadobudne účinnosť súčasne s jej zverejnením na Webovej stránke. Zmena nemá vplyv na kúpnu cenu už objednaných produktov.

8.7. Po potvrdení objednávky môže zákazník objednávku uhradiť bankovým prevodom, platbou platobnou kartou (Simple Pay), alebo na dobierku v hotovosti / platobnou kartou. Podrobné informácie o jednotlivých spôsoboch platby nájdete v Položka ponukyv „Spôsob platby”.

8.8. Všetky dodacie podmienky uvedené v tejto časti sa vzťahujú na všetky objednávky uskutočnené e-mailom, telefonicky alebo osobne.

8.9. Poskytovateľ služby automaticky spracuje objednávku a v závislosti od zvoleného spôsobu platby zašle faktúru e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom a potom – pokiaľ sa Strany nedohodli inak alebo tieto VOP neobsahujú iné ustanovenie – doručí tovar Zákazníkovi po pripísaní čiastky uhradenej Zákazníkom.

8.10. Zákazník prijatím VOP dáva súhlas Poskytovateľovi služby, aby mu vystavil faktúru doručenú elektronickou formou. Tento súhlas je možné odvolať jasným právnym vyhlásením adresovaným Poskytovateľovi služby.

8.11. Zákazník je povinný zaplatiť kúpnu cenu aj vtedy, ak si tovar neprehliadne.

 

 

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Záležitosti uvedené v tomto bode sa vzťahujú výhradne na fyzickú osobu, ktorá koná mimo svojho zamestnania, samostatného zamestnania alebo obchodnej činnosti, ktorá kupuje, objednáva, obdrží, používa, využíva tovar, ako aj je adresátom obchodnej komunikácie v súvislosti s tovarom (ďalej len: „Spotrebiteľ“).

9.2. Spotrebiteľom prináleží na základe nariadenia Vlády číslo 45/2014 o podrobných pravidlách zmlúv uzatvorených medzi spotrebiteľom a podnikateľom (nariadenie) v prípade nákupu prostredníctvom internetu takzvané právo na odstúpenie od zmluvy (právo na vrátenie produktu, garancia vrátenia).

9.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy vyjadrením vyhlásenia o svojom jednomyseľnom úmysle prostredníctvom listu zaslaného poštou alebo e-mailom.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí Zákazník urobiť do 14 dní od prevzatia produktu, bez uvedenia dôvodu.

9.5. Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ taktiež použiť vzorové vyhlásenie, nachádzajúce sa na WEBOVEJ stránke v prílohe č. 1. v Oznámení o odstúpení alebo ukončení. Pre uplatnenie práva na odstúpenie nie je povinné (je voliteľné), ale žiadame, aby ste vždy zadali číslo svojho bankového účtu a pokiaľ je to možné, aj číslo objednávky produktu, ktorého sa odstúpenie týka.

9.6. V prípade odstúpenia vráťte výrobok v pôvodnom obale a v nepoškodenom stave, v opačnom prípade môže byť vaša žiadosť našou spoločnosťou zamietnutá.

Poštová adresa: Divas Natura Kft. H-1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

9.7. Vytlačený a vyplnený formulár „Vyhlásenie o odstúpení“ vložte do balíka, bez ktorého nebudeme môcť produkt presne identifikovať a splniť vašu požiadavku.

9.8. Pre rýchlejšie vybavenie, priložte k produktu aj faktúru prijatú v e-maile.

9.9 Upozorňujeme, že náklady na dopravu v prípade výmeny alebo vrátenia peňazí uhrádzate vy, preto zásielky na dobierku neakceptujeme.

9.10. Vašu žiadosť o vrátenie peňazí spracujeme do 14 dní od prijatia balíka.

 

 

10. ZÁRUKA VRÁTENIA

10.1. Pokiaľ sa v prítomnosti doručovateľa (kuriéra) pri otváraní zistí, že je výrobok dokázateľne poškodený, a k poškodeniu došlo pred prevzatím tovaru, zabezpečíme vrátenie produktu a bezodkladné zrušenie predaja. Akýkoľvek druh poškodenia alebo nedostatok obsahu počas doručovania zásielky musí byť zahrnutý do skutkovej správy medzi odovzdávateľom a prijímateľom! Za žiadny následný nedostatok obsahu alebo prípadné škody nezodpovedáme!

 

 

11. ZÁRUKA

11.1. Pokiaľ ide o povinnú záruku na spotrebný tovar, ustanovenia sú obsiahnuté vo vyhláške o povinnej záruke na určité tovary dlhodobej spotreby. (Vecný) rozsah vyhlášky sa vzťahuje iba na nové výrobky predávané podľa spotrebiteľskej zmluvy uzavretej s nami a a ktoré sú uvedené v prílohe vyhlášky.

11.2. Počiatočným dňom plynutia záručnej doby je deň odovzdania produktu Spotrebiteľovi, alebo v prípade, ak uvedenie do prevádzky vykonáva Predávajúci alebo jeho poverená osoba, deň uvedenia do prevádzky.

11.3. Záruka sa nevzťahuje na poruchu, ak jej príčina vznikla po odovzdaní produktu Spotrebiteľovi, tak napríklad ak porucha bola spôsobená v dôsledku

 • nesprávne uvedenie do prevádzky (ak je nesprávne uvedenie do prevádzky spôsobené nedodržaním pravidiel uvedených v návode na obsluhu)
  •  používania v nesúlade s určením, s neprihliadnutím na záležitosti uvedené v návode na použitie,
  •  nesprávneho skladovania, nesprávnej manipulácie, poškodzovania,
  •  živelného poškodenia, prírodnej katastrofy.

11.4. V prípade chyby, na ktorú sa vzťahuje záruka, Spotrebiteľ:

 • môže požadovať najmä opravu alebo výmenu – podľa vlastného uváženia – (pre výrobky Siren7/Siren7MAX je možná len výmena), s výnimkou, ak je nemožné vyhovieť zvolenému nároku na záruku alebo by to malo za následok neprimerané dodatočné náklady pre Poskytovateľa služby v porovnaní s iným plnením záruky, berúc do úvahy hodnotu výrobku ktorú predstavuje v nepoškodenom stave, závažnosť porušenia zmluvy a škodu Spôsobenú spotrebiteľovi splnením záručného nároku.
 • ak Predávajúci sa nepodujal na opravu alebo výmenu, túto svoju povinnosť nedokáže splniť v dobe v súlade s touto jeho povinnosťou, za ochrany záujmov Spotrebiteľa, alebo ak Spotrebiteľ nemá záujem na výmene alebo oprave, Spotrebiteľ – podľa svojej voľby – môže požadovať úmernú zľavu z kúpnej ceny, chybu môže na náklady Predávajúceho opraviť on sám, alebo ju môže nechať opraviť inému, alebo môže od zmluvy odstúpiť. V dôsledku nepatrnej chyby nie je miesto na odstúpenie.

11.5. Opravu alebo výmenu – s prihliadnutím na vlastnosti produktu a na určenie očakávateľné od Spotrebiteľa – je potrebné vykonať vo vhodnom termíne, za ochrany záujmov Spotrebiteľa. Predávajúci sa musí snažiť o to, aby opravu alebo výmenu vykonal v rámci naviac pätnástich dní.

11.6. V rámci opravy sa do produktu môže zabudovať len nová súčiastka.

11.7. Do záručnej doby sa nezaráta tá časť doby opravy, počas ktorej Spotrebiteľ produkt nedokázal používať podľa svojho určenia. Záručná doba sa v prípade výmeny (opravy) produktov alebo častí produktov v prípade vymeneného (opraveného) produktu (časti produktu), ako aj ohľadom chyby, ktorá nastala v dôsledku opravy, začína znova.

 

 

12. UPLATNENIE GARANCIE, ZÁRUKY

12.1. Zákazník môže na svoje zakúpené výrobky uplatniť záruku alebo garanciu spôsobom uvedeným v „Informácie o záruke a garancii“ nachádzajúcich sa na Webovej stránke.

12.2. Ak výrobok označený ako chybný nemá vadu a počas kontroly nie sú rozpoznateľné žiadne iné chyby, predávajúci nezodpovedá za záruku, výrobok nevymení a nevráti kúpnu cenu. Kupujúci je však v takom prípade oprávnený požadovať jeho opätovné doručenie na svoje vlastné náklady.

 

 

13. ZODPOVEDNOSŤ

13.1. V prípade náhodne zverejnených informácií, porušujúcich právo zákazníka uvedené v § 13 Zákona o elektronickom obchode, Poskytovateľ služby na požiadanie podľa Zákona o elektronickom obchode dodrží svoje povinnosti týkajúce sa oznamovania a odstraňovania uvedené v Zákone o elektronickom obchode.   Poskytovateľ služby taktiež splní všetky úradné alebo súdne požiadavky v zákonnej lehote.

13.2. Vzhľadom na možný cezhraničný charakter dodávky produktov Zákazník súhlasí, že pri používaní Webovej stránky bude postupovať aj v súlade s ustanoveniami príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Ak je akákoľvek činnosť v súvislosti s používaním Webovej stránky podľa práva krajiny Zákazníka nedovolená, za používanie zodpovedá výhradne Zákazník.

13.3. Ak Zákazník na Webovej stránke spozoruje sporný obsah, je povinný to neodkladne oznámiť a Poskytovateľovi služby. Ak rámci svojho dobromyseľného konania bude a Poskytovateľ služby považovať oznámenie za opodstatnené, je oprávnený na neodkladné zmazanie alebo modifikáciu informácie.

13.4. Poskytovateľ služby zodpovedá za vady produktov podľa informácií o ochrane spotrebiteľa.

13.5. S prihliadnutím na 6: 563. § odsek (1) zákona V z roku 2013 o občianskom zákonníku (ďalej len „občiansky zákonník“), za náhradu škody spôsobenej poľovným zvieraťom zodpovedá tá osoba oprávnená loviť (vlastník poľovného revíru), v ktorého poľovnom revíri škoda vznikla.   Ak k škode nedošlo v poľovnom revíri, za škodu zodpovedá tá osoba oprávnená loviť, z ktorej poľovného revíru zver pochádza.

13.6. V zmysle 75/A. § odsek (1) zákona LV z roku 1996 o ochrane voľne žijúcej zveri, hospodárenia so zverou a o poľovníctve (ďalej len „zákon o voľne žijúcej zveri“), forma zodpovednosti uvedená podľa Občianskeho zákonníka zahŕňa aj náhradu škody spôsobenej iným osobám ako poľnohospodárstvu a lesnému hospodárstvu za predpokladu, že za dôvod mimo kontroly osoby oprávnenej loviť treba považovať dôvod mimo výkonu poľovného práva a vykonávania činností v oblasti hospodárenia so zverou.   Za poľovné zvieratá sa považujú druhy zvierat určené v 1. § nariadenia 79/2004 (V. 4.) ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o pravidlách vykonávania zákona LV z roku 1996 o ochrane voľne žijúcej zveri, hospodárenia so zverou a o poľovníctve.

13.7. Na základe 75/A. § odsek (2) zákona o voľne žijúcej zveri- ako aj odôvodnenia zmeny zákona – v prípade zrážky zveri a motorového vozidla sa použijú občianskoprávne pravidlá týkajúce sa stretu nebezpečných prevádzok.   V súlade s vyššie uvedenými – respektíve s 6:539. § odseky (1) – (3) občianskeho zákonníka – prevádzkovatelia (vodič a osoba oprávnená loviť) sú povinní nahradiť škodu spôsobenú druhému v pomere ich zavinenia. Ak skutočným pôvodcom škody nie je prevádzkovateľ, prevádzkovateľ je povinný nahradiť škodu na základe pripísateľnosti činnosti tejto skutočnej osoby spôsobujúcej škodu. Ak škodu nemožno pripísať žiadnej zo strán, škodu nahradí osoba, ktorej v rámci jej činnosti so zvýšeným rizikom vznikla chyba vedúca k vzniku škody. Ak je vzájomne spôsobená škoda, odvoditeľná od chyby ktorá nastala v dôsledku činnosti so zvýšeným rizikom oboch strán, alebo ak takúto chybu nemožno preukázať u žiadnej zo strán, škodu – bez možnosti pripísateľnosti – znáša každá strana sama.

13.8. Poskytovateľ služby zaručuje iba správnu funkciu zariadenia, tj. jeho prevádzku pri zvukovom výkone 120 decibelov alebo frekvencii 3 kHz.

 

 

14. Výhrada zodpovednosti

14.1. Nakupovanie vo webovej predajni predpokladá zo strany Zákazníka znalosti a súhlas s možnosťami a obmedzeniami Internetu, so zvláštnym zreteľom na technické výkony a možné chyby.

14.2. Poskytovateľ služby žiadnym spôsobom nie je zodpovedný za záležitosti uvedené v nižšie uvedených bodoch, nech tie nastali z akéhokoľvek dôvodu.

 • Neprijatie, náhodná zmena akéhokoľvek údaju, odoslaného prostredníctvom internetu,
  •  Akákoľvek prevádzková porucha v internetovej sieti, ktorá bráni bezproblémovému fungovaniu Webového obchodu a zabraňuje nákupom,
  •  Akákoľvek porucha v akomkoľvek prijímacom zariadení na strane prijímateľa,
  •  Strata akéhokoľvek listu neodoslaného doporučene alebo s doručenkou – nezávisle od toho, či bol prijatý v papierovej alebo v elektronickej forme – najmä strata akéhokoľvek údaju,
  •  Nesprávna prevádzka akéhokoľvek softvéru,
  •  Dôsledky akejkoľvek chyby programu, mimoriadnej udalosti alebo technickej chyby.

14.3. Predávajúci zo žiadnych dôvodov nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku pripojenia k Webovému obchodu alebo prezerania Webového obchodu.

14.4. Poskytovateľ služby vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek porušenia, ktorých sa dopustil Zákazník. Zákazník zodpovedá za škody vyplývajúce z poskytnutia osobných údajov inej osoby alebo ich zverejnenia vo Webovom obchode. Predávajúci v takomto prípade poskytne všetku pomoc konajúcim orgánom s cieľom zistenia totožnosti osoby ktorá porušila právo.

 

 

15. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

15.1. Webová stránka a jej obrázkový, textový a štrukturálny dizajn majú individuálny pôvodný charakter, a preto sú chránené autorským právom. Poskytovateľ služby je držiteľom autorských práv na všetok obsah zobrazený na Webových stránkach: akékoľvek dielo chránené autorskými právami alebo iné duševné dielo.

15.2. Kopírovanie, ukladanie alebo tlač celého obsahu webovej stránky alebo jej časti na fyzické alebo iné dátové nosiče je dovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa služby.

15.3. Okrem práv, vyslovene určených vo VOP, ani registrácia, používanie Webovej stránky, respektíve ani jedno nariadenie VOP neposkytuje právo Zákazníkovi na používanie a zužitkovanie akéhokoľvek obchodného označenia alebo ochrannej známky, uvedenej na Webovej stránke.

 

 

16. INÉ USTANOVENIA

16.1. Poskytovateľ služby je oprávnený kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti jednostranne meniť podmienky týchto VOP. Poskytovateľ služby upozorní Zákazníkov o zmenách prostredníctvom platformy Webovej stránky. Po úprave je podmienkou používania Webových stránok, aby ich Zákazník výslovne akceptoval prostredníctvom Webovej stránky a spôsobom, ktorý je na nej uvedený. V prípade novej zmluvy Zákazník, ktorý už predtým uzatvoril zmluvu, nemôže odkazovať na obsah predtým platných VOP ako na zmluvnú prax zavedenú a uplatňovanú medzi Zmluvnými stranami, a to ani v prípade neuskutočnenia vyššie uvedeného poskytnutia informácií.

16.2. Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sú smerodajné ustanovenia maďarského práva, najmä Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode a zákona C z roku 2003 o elektronickej komunikácii (ďalej len: Zákon o elektronickej komunikácii).

16.3. S prihliadnutím na článok 6. odsek (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), ak právo obvyklého pobytu Zákazníka, ktorý vystupuje ako spotrebiteľ, poskytuje Zákazníkovi vyššiu ochranu ako maďarské právo, smerodajné sú ustanovenia zákona podľa obvyklého pobytu spotrebiteľa.

 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 10.8.2021

 

                                                                                                Divas Natura Kft.