loader image
Späť na začiatok

Informácie o odstúpení/vypovedaní

Dátum nadobudnutia účinnosti: 10.8.2021

(na základe Prílohy č. 1. Nariadenia vlády č. 45/2014 (II. 26.))

 

Práva a povinnosti obsiahnuté v týchto informáciách sa na vás vzťahujú v prípade, ak so spoločnosťou označenou v týchto informáciách uzatvorili zmluvu ako spotrebiteľ. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka a § 2 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 koná mimo predmetu svojho povolania, samostatnej zárobkovej činnosti alebo podnikania.

 

Právo na odstúpenie / vypovedanie zmluvy

Máte právo bez uvedenia dôvodu do 14 dní odstúpiť od zmluvy uzavretej medzi nami – prostredníctvom objednávky na našej Webovej stránke.

Lehota na odstúpenie / vypovedanie zmluvy uplynie 14 dní odo dňa, keď vy alebo tretia osoba iná ako vami určený dopravca prevezmete produkt.

Ak si želáte uplatniť svoje právo na odstúpenie / vypovedanie zmluvy, musíte zaslať jasné vyhlásenie o svojom úmysle odstúpenia / vypovedania (prostredníctvom list odoslaného poštou alebo elektronickou poštou) na nasledujúcu adresu:

 

Poštová adresa:    Divas Natura Kft., H-1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125.

e-mailová adresa:     hello@siren7.sk

telefónne číslo: +421 907 465 483

Na tento účel môžete použiť aj vzorové vyhlásenie o odstúpení / vypovedaní zmluvy, ktoré je prílohou týchto informácií.

Svoje právo na odstúpenie od zmluvy / vypovedanie zmluvy využijete v termíne, ak pred uplynutím vyššie uvedeného termínu odošlete svoje vyhlásenie o odstúpení / vypovedaní.

 

Právne dôsledky odstúpenia/výpovede

Ak odstúpite od zmluvy uzatvorenej medzi nami, neodkladne najneskôr však do 14 dní odo dňa vášho vyhlásenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia produktu vám prinavrátime kúpnu cenu, ktorú ste zaplatili za všetky protiplnenia, vrátane nákladov na dopravu.

Pri prinavrátení použijeme spôsob platby totožný s pôvodným spôsobom platby, s výnimkou, ak poskytnete svoj vyslovený súhlas pre využitie iného spôsobu platby; z použitia tohto platobného spôsobu neznášate žiadne náklady navyše.

Náhradu môžeme zadržať, pokiaľ nám výrobok nebude vrátený alebo kým nepotvrdíte, že ste ho vrátili: je potrebné vziať do úvahy skorší z týchto dvoch dátumov.

Výrobok nám musíte vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa oznámenia o vašom odstúpení. Termín sa považuje za dodržaný, ak produkt odošlete pred uplynutím 14 dňového termínu. Priame náklady na vrátenie produktu znášate vy.

Za zníženie hodnoty, ktorá nastala ohľadom produktu, je Vás možné vziať na zodpovednosť výhradne vtedy, ak to nastalo v dôsledku používania, ktoré presahuje používanie potrebné pre zistenie charakteristík, vlastností a fungovania produktu.

 

V Budapest, 10.8.2021

Divas Natura Kft.

PRÍLOHA ČÍSLO 1. - Vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy - STIAHNUŤ

Prosíme Vás, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy, používajte dokument k stiahnutiu.