loader image
Späť na začiatok

Informácie o ručení vecných nedostatkov, informácie o záruke

Informácie o ručení vecných nedostatkov, o záruke na produkt a o obchodnej záruke

 

na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 a zákona č. 397/2007.

Práva a povinnosti, uvedené v tomto informačnom materiáli sa na Vás vzťahujú, ak ste so spoločnosťou, uvedenou v tomto informačnom materiáli, uzavreli zmluvu ako spotrebiteľ. Za spotrebiteľa sa podľa bodu 4. § 52 zákona o občianskom zákonníku (OZ), považuje „fyzická osoba, konajúca mimo okruhu svojej profesie, samostatnej zárobkovej činnosti alebo obchodnej činnosti.

 

1. Ručenie vecných nedostatkov

V akom prípade môžete využiť právo na ručenie vecných nedostatkov?

V prípade odovzdania/plnenia chybného produktu môžete voči firme využiť právo na ručenie vecných nedostatkov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Aké práva máte na základe nároku na ručenie vecných nedostatkov?

Môžete – podľa vlastného výberu – využiť nižšie uvedené nároky na ručenie vecných nedostatkov:

Môžete požiadať o opravu alebo výmenu, s výnimkou prípadu, ak je splnenie Vami zvoleného nároku nemožné, alebo ak by pre firmu predstavovalo neúmerné náklady navyše, v porovnaní s plnením iných nárokov. Ak ste o opravu alebo výmenu nepožadovali alebo nemohli požadovať, potom môžete požiadať o úmernú zľavu odplaty, alebo môžete chybu opraviť aj Vy, alebo ju dať opraviť na náklady firmy, alebo – v krajnom prípade – môžete aj odstúpiť od zmluvy.

Zo zvoleného práva na ručenie vecných nedostatkov môžete prejsť aj na iné, náklady prechodu však nesiete Vy, s výnimkou prípadu, ak bol prechod odôvodnený, alebo ak bol zavinený firmou.

Do akého termínu môžete uplatniť nárok na ručenie vecných nedostatkov?

Chybu ste povinný oznámiť bezodkladne po jej zistení, najneskôr však do dvoch mesiacov od zistenia chyby. Zároveň Vás upozorňujem, že po uplynutí dva a pol ročnej premlčacej doby od plnenia zmluvy už práva na ručenie vecných nedostatkov nemôžete uplatniť.

Voči komu môžete uplatniť právo na ručenie vecných nedostatkov?

Právo na ručenie vecných nedostatkov môžete uplatniť voči firme.

Aké ďalšie podmienky má uplatnenie práva na ručenie vecných nedostatkov?

Do šiestich mesiacov od plnenia uplatnenie práva na ručenie vecných nedostatkov okrem oznámenia chyby nemá žiadnu ďalšiu podmienku, ak preukážete, že produkt, respektíve službu poskytla spoločnosť Safety Products 7 Kft. Po uplynutí šiestich mesiacov od plnenia ste však už povinný dokázať, že Vami zistená chyba už existovala aj v termíne plnenia.

 

2. Záruka na produkt

V akom prípade môžete využiť právo záruky na produkt?

V prípade chyby hnuteľnosti (produktu) môžete – podľa vlastného výberu – uplatniť svoje právo definované v bode 1., alebo nárok na ručenie vecných nedostatkov.

Aké práva máte na základe nároku záruky na produkt?

Ako nárok záruky na produkt môžete požadovať výhradne len opravu alebo výmenu chybného produktu.

V akom prípade sa považuje produkt za chybný?

Produkt sa považuje za chybný, ak nevyhovuje požiadavkám na kvalitu, platným v termíne jeho uvedenia do predaja, alebo ak nedisponuje vlastnosťami, uvedenými v popise od výrobcu.

Do akého termínu môžete uplatniť nárok na záruku na produkt?

Nárok na záruku na produkt môžete uplatniť do dvoch rokov od termínu, kedy výrobca uviedol produkt na trh. Po uplynutí tejto lehoty toto právo zaniká.

Voči komu a s akými ďalšími podmienkami môžete uplatniť právo na záruku na produkt?

Právo na záruku na produkt môžete uplatniť výhradne iba voči výrobcovi alebo predajcovi hnuteľnosti. V prípade uplatnenie nároku na záruku na produkt musíte chybu produktu dokázať Vy.

V akom prípade je výrobca (predajca) oslobodený od povinnosti záruky na produkt?

Výrobca (predajca) je oslobodený od povinnosti záruky na produkt výhradne iba ak dokáže, že:

– produkt nevyrobil, respektíve neuviedol do predaja v rámci svojej obchodnej činnosti, alebo

– podľa vedeckých a technických poznatkov v termíne uvedenia do predaja chybu nebolo možné zistiť, alebo

– chyba produktu vznikla z dôvodu uplatnenia právneho predpisu, alebo povinného úradného predpisu.

Na oslobodenie výrobcu (predajcu) postačuje preukázať jeden dôvod.

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu tej istej chyby nemôžete súčasne uplatniť nárok na ručenie vecných nedostatkov a zároveň aj nárok na záruku na produkt. V prípade úspešného uplatnenia práva na záruku na produkt však môžete na vymenený produkt, alebo na opravenú časť uplatniť voči výrobcovi právo na ručenie vecných nedostatkov.

 

3. Obchodná záruka

V akom prípade môžete využiť právo na ručenie vecných nedostatkov?

V prípade chybného plnenia je na základe zmluvy spoločnosť Divas Natura Kft. (predajca) povinný poskytnúť na produkty Siren7/Siren7Max 12 mesačnú záruku.

 

Aké práva a do akých termínov môžete uplatniť na základe obchodnej záruky? * 

V akom prípade je firma oslobodená od povinnosti obchodnej záruky?

Firma môže byť oslobodená od povinnosti obchodnej záruky iba ak dokáže, že dôvod chyby vznikol po plnení.

Upozorňujeme Vás, že z dôvodu tej istej chyby nemôžete súčasne uplatniť nárok na ručenie vecných nedostatkov a zároveň aj nárok na záruku na produkt, respektíve nárok na záruku na produkt a súčasne aj obchodnú záruku, inak však môžete uplatňovať práva vyplývajúce z obchodnej záruky nezávisle na právach, definovaných v bodoch 1. a 2.

 

Budapest, dne 10.08.2021

Divas Natura Kft.